Jak se mění svět? A jak škola?

  • 10 nejatraktivnějších zaměstnání 2010 v roce 2004 ještě neexistovalo?
  • každý čtvrtý zaměstnanec změní v následujících pěti letech zaměstnavatele?
  • Kompletní týdenní vydání kteréhokoli ze světových deníků obsahuje větší objem informací, než kolik potkal průměrný člověk ještě před 250 lety za celý svůj život?
Škola, jak si jí pamatuje generace dnešních rodičů, byla postavena na konceptu, že naučené informace a pracovní postupy jsou platné pro celý pracovní život. To už ale dnes neplatí. Škola už není chrámem vědění, není výtahem do lepší společnosti ani pojistkou k získání dobrého zaměstnání.

Dnešní děti se připravují pro budoucnost, o které moc nevíme. Budou mít pracovní pozice, které ještě neexistují. Budou řešit problémy, které ještě nevznikly.
Co se tedy mají učit?


Nevíme, jak konkrétně bude vypadat práce, kterou naše děti budou vykonávat, jaké budou mít zájmy a jak se promění životní styl. Nicméně trendy ve zrychlování inovací a komputerizace jsou natolik evidentní, že z nich můžeme poměrně přesně vyvodit několik tzv. klíčových kompetencí
, které budou současní žáci nutně pro život potřebovat.

Český vzdělávací systém určuje šest klíčových kompetencí, které budou pro naše děti základem pro spokojený pracovní, osobní i společenský život. Co je těch "šest šémů", které si mají děti ve škole především osvojit?

 1. Kompetence k učení = umět se učit a chtít se učit
 2. Kompetence k řešení problémů = umět řešit problémy
 3. Kompetence komunikativní = domluvit se, vést dialog, argumentovat, prezentovat, používat technické komunikační prostředky
 4. Sociální a personální kompetence = budování sebeúcty a sebedůvěry, samostatnost, uplatnit se ve skupině, v týmu
 5. Kompetence občanské = být dobrým občanem
 6. Kompetence pracovní = způsobilost pracovat a vztah k práci

Co je kompetence?
Proč se zavádí nový výraz, kterému není rozumět?

Výraz "kompetence" si můžeme přeložit jako způsobilost. Vyjadřujeme tím, že nestačí si osvojit vědomost, dokonce nestačí ani dobře zvládnutá dovednost. Kompetence je soubor vědomostí, dovedností, ale i postojů a motivace zvládnutou dovednost adekvátně využít. Uveďme si "kompetenci" na příkladu:

Dvanáctileté dítě si velmi jednoduše osvojí všechny existující dopravní značky, snadno se naučí i dopravní předpisy. Může se i poměrně rychle a dobře naučit řídit auto. Přes to budeme tvrdit, že dvanáctileté dítě není "kompetentní" (způsobilé) k řízení auta. To proto, že ve dvanácti nedokáže posoudit a předvídat všechna rizika spojená s řízením auta, nedokáže přijmout plnou odpovědnost za svoje jednání, poradit si v krizových situacích...

 

Výraz “kompetence” tedy zdůrazňuje opravdovou užitnou hodnotu, použitelnost v praxi.

To znamená, že už nezáleží,o čem se děti učí?

Záleží. Vzdělávací obsahy se příliš nezměnily. Akorát už nejsou podrobné osnovy, které dříve určovaly, co, jak a kdy má učitel učit. Každá škola má dnes právo (a zároveň povinnost) si zpracovat tento prováděcí dokument sama. Jmenuje se “Školní vzdělávací program”. V něm školy nemusí učivo dělit do klasických předmětů, mohou učit blokově, mohou organizovat učení napříč třídami v projektech, volit alternativní obsahy. Je na zvážení každé školy, jestli se bude se všemi dětmi jednotně a podrobně zabývat systematickým členěním savců nebo jestli si děti mohou volit například méně biologie a místo toho finanční gramotnost nebo mediální výchovu. Trend je tyto nové obsahy nabízet. Je to pro školu samozřejmě organizačně náročnější. Dobrá škola o to usiluje.
více http://rvp.cz/informace/dokumenty-rvp

Co je cílem a co prostředkem
Je jasné, že učení se dat, vzorců a schémat nazpaměť, výhradně formou samostatné práce, hodnotit pouze správnost výsledku, zadávání úloh s jediným správným postupem a řešením, atd... jsou vzdělávací postupy, které již nemají v realitě dneška opodstatnění a do budoucna budou čím dále více bránit dobrému vzdělání. “Učivo” čím dále více bude vnímáno jako materiál, prostředek na kterém se učíme, bez ambice, abychom se to naučili vše.

Známky, vysvědčení, zkoušky a diplomy, ve kterých se odrážejí jen osvojené vědomosti, budou čím dále ztrácet na významu. Oproti tomu poroste hodnota lidí, kteří si osvojí v dostatečné míře uvedené klíčové kompetence.

Jednoduchým dotazem si zjistěte, jestli učitel vašich dětí vnímá obsah jako cíl nebo jako prostředek učení.
PODROBNĚJI K JEDNOTLIVÝM KOMPETENCÍM
1. Umět se učit
Mláďata se od narození učí o světě. Učí se vnímáním, nápodobou svých rodičů, experimentováním. Škola je veliká příležitost zvládnout způsoby učení, které vyžadují i složitější myšlenkové operace.

Zároveň je důležité, aby děti poznaly svůj styl učení - někdo se lépe učí na konkrétních příkladech, někdo potřebuje dojít k zobecnění, někomu stačí informace slyšet, jiný vyžaduje vizualizaci... atp.

Pracovní náplně naprosté většiny pracovních pozic se budou měnit tak rychle, že je nutné se učit po celý život novým věcem.

Důležitou součástí kompetence k učení je nejen dovednost zvládat ony složitější myšlenkové operace, znát svůj styl učení, ale i postoj a vnitřní motivovanost neustále se učit novým věcem a ochota měnit zažitý způsob práce.

Proto hledejte, jestli vaše děti pořád mají radost z učení a objevování nového. Ptejte se vašich učitelů, jaké konkrétní kroky k tomu dělají. 
2. Umět řešit problémy
“Důležitější, než najít správné řešení, je umět najít smysluplnou otázku.”

Dnešní krásné a drahé učebnice zpravidla dávají instantní úlohy, kde v zadání jsou všechny potřebné informace. Žáci je doplní do vzorce a mechanicky dopočítají. Zvládnou tak za 45 minut spočítat až 10 příkladů. Je to skutečně efektivní?

Oproti tomu řešení skutečných problémů, tedy úloh, které jsme ještě neřešili a nemáme všechny potřebné informace a dovednosti, kde je možné dělat chyby, kde jsou možná různá řešení, rozvíjí nejen vyšší formy myšlení, ale utváří i osobnost pěstováním samostatnosti a utužováním sebedůvěry.

Je mnohem snazší jen přesně splnit zadané úkoly, stále více se ale uplatňují lidé, kteří si umí poradit v nestandardních podmínkách, s nedostatečnými zdroji, hledají neotřelá řešení.

S dynamickým nárůstem inovací ve všech odvětvích předpokládáme, že řešení problémů bude charakteristickým rysem napříč všemi zaměstnáními.

Ptejte se ve své škole, jaké úkoly zadávají dětem...

Dan Meyer, učitel matematiky o tom, jak lépe učit řešit problémy v matematice. (možno nastavit české titulky)

3. Kompetence komunikativní aneb Umět se domluvit
Umět diskutovat, argumentovat, respektovat názory druhých, umět kultivovaně prezentovat, umět vyřešit konflikt - to jsou dovednosti, které již dnes zpravidla zaměstnavatelé poptávají a je zřejmé, že budou poptávat i v budoucnu.

Rozestavení klasické třídy, kde děti sedí v řadách za sebou, rozvoji komunikace přímo brání. Rovněž styl práce, kdy děti vypracovávají veškeré úkoly samostatně, žádný rozvoj komunikačních dovedností nepřinese. Pokud tedy škola považuje rozvoj komunikačních dovedností za důležitý cíl vzdělávání, musí od základu změnit způsob práce ve třídách. 
Ptejte se, jestli se děti ve vaší škole učí na úkolech spolupracovat.

4. Kompetence sociální a personální aneb Vyznat se v sobě a najít si své místo ve skupině (komunitě)
Viděl jsem elitně vzdělané inženýry, kteří sestrojovali smrtící zbraně, viděl jsem doktory, kteří vraždili děti v koncentračních táborech. K čemu je všechno to vzdělání?

Vyznat se v sobě a ve vztazích s ostatními členy své sociální skupiny, vybudovat si vlastní etický systém hodnot, získat uznání a respekt ostatních, být spokojený sám se sebou - to jsou kompetence, které jsou v základech celého vzdělání. Bez nich sebelepší vzdělávání postrádá smysl...

Přemýšlejte, jestli učitelé ve vaší škole jsou dětem vzorem nejen jako odborníci, ale hlavně jako lidské bytosti.  

5. Kompetence občanské
aneb Můj díl zodpovědnosti za společnost
Jedním z podstatných trendů ve společnosti je zvyšování různorodosti - její diverzifikace. V Česku žije 10x více cizinců než před 20 lety, odtabuizovaly se veškeré odchylky od “normality” v oblasti fyzických a psychických dispozic, sexuální orientace, náboženského vyznání, zájmů. Trh a ekonomika je čím dále více postavena na individuálním přístupu k jednotlivci.

Škola musí učit, jak v této diverzifikované společnosti umět žít, jak nastavit pravidla, abychom přes rozdílný způsob života byli schopni žít ve společném prostoru. Škola musí učit demokratické principy a spoluodpovědnosti za společnost.

Vede vaše škola děti k spoluodpovědnosti za společnost?

6. Kompetence pracovní
Získávají děti ve škole reálné zkušenosti s prací a její hodnotou? Utvářejí si představu o rozličných směrech a typech zaměstnání či podnikání?